Word mecenas!

Word mecenas!
De musea van de Stad Brussel vormen een veelzijdige en boeiende waaier aan cultuurinstellingen die, elk op hun eigen manier, de geschiedenis van Brussel belichten: het Broodhuis, het Mode & Kant Museum, de GardeRobe Manneken Pis, Het Riolenmuseum en de archeologische site Bruxella 1238.

Onze musea hebben u én uw steun nodig! Mecenaat, van bedrijven en particulieren, is essentieel voor het voortbestaan, de uitstraling, de uitbouw en de duurzaamheid van die instellingen.  Wij zijn ervan overtuigd dat er meer dan ooit een breed draagvlak moet zijn voor investeringen in cultuur, gezien alle uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd.

Onze mecenaatacties spitsen zich toe op drie pijlers:
- de aankoop van relevante werken,
- de ontwikkeling van tools die ook de allerjongsten met cultuur laten kennismaken,
- de opening van een nieuw museum rond decoratieve kunsten, het Patriciërshuis, tegen 2019.

Sinds enkele maanden kunnen we rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting die niet alleen morele waarborgen biedt, maar de giften ook fiscaal aftrekbaar maakt.  En dat via een fonds: het 'Fonds Vrienden van de Musea van de Stad Brussel', dat door de Stichting wordt beheerd.

Voor € 60 per jaar wordt u 'Mecenas van de musea van de Stad Brussel'. Door u bij ons aan te sluiten, geeft u onze hoofdstad extra uitstraling en wordt u lid van de culturele familie die onze projecten ondersteunt.  Zo wordt u een bevoorrecht partner en wordt u persoonlijk op de hoogte gehouden van vernissages en van het reilen en zeilen binnen elk van de musea.

Uw lidgeld en uw giften mag u storten op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding 017/0890/00056. Ze geven recht op een belastingvermindering ten belope van 45 % van het gestorte bedrag.  De Stichting stuurt u een fiscaal attest.

Contact: musea@brucity.be